Polityka Prywatności - ADAMEX

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem  danych osobowych użytkownika jest “ADAMEX BABY SP.Z O.O SP.K.” z siedzibą główną 42-215 Częstochowa, ul. Młodości numer 10, e-mail: adamex@adamex.pl, www.adamex.pl ( zwaną dalej „ADAMEX BABY”).

2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez ADAMEX BABY w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.adamex.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności związanych z korzystaniem z usług sklepu internetowego, serwisu posprzedażowego  i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług ADAMEX BABY. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane osobowe użytkownika przetwarzane będą w celu:
a) wykonania umowy z ADAMEX BABY, której Pani/Pana jest stroną , w tym obsługi serwisowej i posprzedażowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADAMEX BABY (w szczególności obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia oraz w szczególności ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
c) prowadzenia działań marketingowych w szczególności przekazywania (w tym na adres e-mail, telefonicznie) informacji handlowych, ofert, itp. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia;
d) monitorowania jakości usług oraz prowadzenia badań satysfakcji klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

4. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przez okres wskazany w przepisach podatkowych i rachunkowych, przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż 10 lat od zakończenia okresu trwania umowy w szczególności, aby zapewnić możliwość rozwiązywania sporów, dochodzenia roszczeń.

5. Przysługuje użytkownikowi:
a) prawo dostępu do treści swoich:
prawo do uzyskania od ADAMEX BABY danych potwierdzenia, czy przetwarza on dane osobowe użytkownika oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych, a także do następujących informacji:
– informacji o celach przetwarzania danych osobowych użytkownika;
– informacji o kategoriach danych osobowych użytkownika przetwarzanych przez ADAMEX BABY;
– informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ADAMEX BABY ujawnił dane osobowe użytkownika lub którym ma zamiar ujawnić te dane;
– informacji o możliwości skorzystania przez użytkownika z praw w zakresie ochrony danych osobowych, a także sposobu w jaki może nastąpić realizacja takich praw;
b) prawo do sprostowania danych osobowych:
– prawo do żądania od ADAMEX BABY niezwłocznego sprostowania danych osobowych użytkownika, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych:
– prawo do żądania od ADAMEX BABY niezwłocznego usunięcia dotyczących danych osobowych użytkownika. ADAMEX BABY ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe użytkownika, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek i ADAMEX BABY nie jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są
przetwarzane;
– cofnął użytkownik zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych;
– dane osobowe użytkownika były przetwarzane niezgodnie z prawem;
– dane osobowe użytkownika muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
– prawo do żądania od ADAMEX BABY ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika istnieje w następujących przypadkach:
– kwestionowania  danych osobowych przez użytkownika przetwarzanych przez
ADAMEX BABY – na okres umożliwiający sprawdzenie prawidłowości tych danych;
– przetwarzania danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwił się użytkownik usunięciu swoich danych osobowych żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
– gdy ADAMEX BABY nie potrzebuje już  danych osobowych użytkownika do celów
przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia dochodzenia lub obrony roszczeń
użytkownika.
e) prawo do przenoszenia danych:
– prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych ADAMEX BABY oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
ADAMEX BABY danych jest obowiązany udostępnić dane, które spełniają łącznie następujące warunki:
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie obejmuje zbiorów papierowych;
– dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
f) prawo wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych:
– prawo użytkownika w dowolnym momencie wnieść sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkownika – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie. ADAMEX BABY nie może w dalszym ciągu przetwarzać danych osobowych po zgłoszeniu sprzeciwu, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w stosunku do danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu.
Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy:
– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody;
– przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której użytkownik jest stroną;
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

6. Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia realizacji swoich praw o których mowa w punkcie 6 w następujący sposób:
a) pisemnie na adres: ADAMEX BABY, 42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57
b) mailowo na adres bok@adamex.pl
c) telefonicznie pod numerem telefonu 34 3281 71 21 lub 34 328 00 32.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w sposób wskazany w pkt 7.

8. Podanie przez użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

9. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Danych Osobowych w Warszawie, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.