Regulamin Sklepu - ADAMEX

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

adamex.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży prowadzonej w ramach sklepu internetowego działający pod adresem https://www.adamex.pl/ . Sklep internetowy jest prowadzony przez Adamex Baby Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Młodości 10, NIP 5732893951, REGON 36895470500000, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708753

Adres korespondencyjny: Adamex Baby Sp. z o.o. Sp. k., ul. Mykanowska 57, 42-233 Wola Kiedrzyńska

Adres e-mail: bok@adamex.pl

Numer telefonu: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32

Korzystając ze Sklepu Internetowego adamex.pl i akceptując Regulamin, Kupujący potwierdza zapoznanie się z jego postanowieniami oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym a jego zaakceptowanie jest warunkiem jej zawarcia.

 

1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.adamex.pl/sklep/

Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący Sklep objęty Regulaminem, tj. spółka pod firmą Adamex Baby Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Młodości 10, NIP 5732893951, REGON 36895470500000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708753; Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą;

Konsument – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść Regulaminu;

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Kupujący – Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie; Kupujący jest jednocześnie usługobiorcą;

Klient – osoba korzystająca ze Sklepu, w tym także Kupujący;

Towar (Produkt) – wszelkie rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pośrednictwem Sklepu bezpośrednio w celu zawarcia Umowy Sprzedaży;

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;

Bon Podarunkowy – instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia przez Sprzedawcę jako zapłaty całości lub części ceny za Towary kupowane w ramach Umowy Sprzedaży;

Formularz Zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie sposobu dostawy i zapłaty;

Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający założenie Konta Klienta;

Konto Klienta – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca Klientowi składanie Zamówień z wykorzystaniem uprzednio podanych podczas rejestracji danych, przechowywanie informacji o złożonych Zamówieniach;

Koszyk – element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty, w którym można modyfikować dane Zamówienia;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana przez Kupującego i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność kupowanych Produktów oraz mu je wydać a Kupujący zobowiązuje się je odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę;

Dni Robocze – wszystkie dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych w Polsce od pracy;

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Lokal Przedsiębiorcy – lokal, w którym Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą na stałe, mieszczący się pod adresem: 42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57;

Usługodawca – Przedsiębiorca prowadzący Sklep, Usługodawca jest jednocześnie Sprzedawcą;

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

2. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa:

 • Warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu;
 • Zasady korzystania ze Sklepu;
 • Warunki składania Zamówień na Towary lub Usługi Elektroniczne oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie;
 • Warunki dostarczania Towarów Kupującemu;
 • Warunki płatności;
 • Warunki rozwiązywania umów, w tym uprawnienia Kupującego do rezygnacji z Zamówienia i odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
 • Zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Do przeglądania strony internetowej Sklepu oraz składania Zamówień wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Przeglądanie Sklepu nie wymaga założenia Konta Klienta.
 3. Sklep oferuje wyłącznie Towary będące własnością Sprzedawcy.
 4. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupującego treści naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która może negatywnie wpłynąć na działanie Sklepu, w tym ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne. Zabronione jest korzystanie ze Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 5. Złożenie Zamówienia na Produkty oferowane w Sklepie nie wymaga założenia Konta Klienta. Złożenie Zamówienia wymaga jednak w takim wypadku każdorazowo podania niezbędnych danych osobowych, w tym adresowych, umożliwiających Sprzedawcy realizację Zamówienia.
 6. Zabronione jest składanie Zamówień anonimowo, pod pseudonimem lub przy użyciu niepoprawnych danych osobowych.
 7. Akceptując Regulamin Kupujący zobowiązuje się do:
 • Przestrzegania postanowień Regulaminu;
 • Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 • Korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie wyłącznie w celu osobistego użytku.
 1. Kupujący ma możliwość założenia w Sklepie Konta Klienta. W celu założenia Konta Klienta Kupujący:
 • wypełnia w Sklepie Formularz Rejestracji, podając:
  • imię i nazwisko Klienta;
  • adres email Klienta;
  • hasło do Konta Klienta;
  • numer telefonu Klienta;
 • akceptuje warunki Regulaminu.
 • Po wypełnieniu Formularza Rejestracji, na podany w nim adres e-mail Kupującego przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji.
 • Rejestracja Konta Klienta w Sklepie i korzystanie z funkcjonalności Sklepu są bezpłatne.
 1. Logowanie się do Konta Klienta wymaga podania adresu e-mail oraz hasła podanego przez Klienta podczas zakładania Konta Klienta.
 2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Sklepu przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
 3. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta Klienta, bez konieczności wskazywania przyczyn. Żądanie usunięcia Konta Klienta należy kierować na adres e-mail: bok@adamex.pl. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia żądania.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, brakiem kompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

3.  Składanie Zamówień, ich realizacja oraz zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowiąc oferty sprzedaży, co oznacza w szczególności, że Sklep może odmówić zawarcia Umowy Sprzedaży.
 2. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży Towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 4. Sklep może odmówić realizacji Zamówienia:
 • Nieopłaconego przez Kupującego;
 • Wskazującego na nabycie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży;
 • Złożonego na nieprawidłowo wypełnionym Formularzu Zamówienia;
 • Złożonego z naruszeniem Regulaminu.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad, prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia przez Kupującego.
 2. W celu złożenia Zamówienia:
 • W Sklepie wybieramy Towar i klikamy przycisk „dodaj do koszyka” na stronie danego Towaru;
 • Klikamy przycisk ikonę koszyka i klikając następnie „zobacz koszyk” wyświetlamy zawartość Koszyka;
 • Jeśli posiadamy kod kuponu rabatowego, możemy w celu uzyskania rabatu wpisać go w polu „kod kuponu”, kliknąć „wykorzystaj kupon” i następnie „zaktualizuj koszyk”, spowoduje to aktualizację kwoty do zapłaty;
 • W podsumowaniu Koszyka przedstawiony jest całkowity koszt Zamówienia zawierający cenę kupowanych Towarów oraz koszt wysyłki;
 • Klikamy „przejdź do płatności”;
 • Następnie mamy możliwość zalogowania się na swoje Konto Klienta lub też złożyć zamówienie bez logowania się;
 • W Formularzu Zamówienia podajemy:
  • dane do celów realizacji płatności: imię, nazwisko, NIP (opcjonalnie), adres, numer telefonu, adres email;
  • Jeśli dostawa ma nastąpić na inny adres niż podany do celów realizacji płatności, należy zaznaczyć opcję „wysłać na inny adres” i odpowiednio wypełnić dane adresowe;
 • Wybieramy formę płatności:
  • Tradycyjny przelew bankowy;
  • PayU;
  • Płatność za pobraniem;
 • Potwierdzamy zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków;
 • Klikamy „Kupuję i płacę” co równoznaczne jest ze złożeniem Zamówienia z obowiązkiem zapłaty;
 • Dokonujemy płatności zgodnie z wybraną formą płatności;
 • W przypadku przyjęcia Zamówienia do realizacji, na podany adres email Kupujący otrzyma od Sprzedawcy potwierdzenie Zamówienia ze wskazaniem jego numeru, daty, kupionych produktów, adresu na potrzeby płatności oraz adresu wysyłki.
 1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży złożonej przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 2. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę umowa sprzedaży nie zostaje zawarta a wszelkie uiszczone przez Klienta płatności za nieprzyjęte Zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.
 3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 4. Umowa Sprzedaży zawarta między Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta a Sprzedawcą ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejsce spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Kupującego.
 5. Kupujący jest zobowiązany do dokonania płatności za zamówiony Towar. Jeśli Zamówienie nie zostanie opłacone w terminie 7 dni od daty jego złożenia, zostanie ono anulowane i Sprzedawca nie jest zobowiązany do jego realizacji.
 6. Wszelkie pytania dotyczące składania i realizacji Zamówień w Sklepie można kierować do Sprzedawcy na adres e-mail: bok@adamex.pl
 7. Niezbędnym warunkiem realizacji Zamówienia jest podanie przez Kupującego danych umożliwiających jego prawidłową identyfikację oraz kontakt z nim, w tym w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. W razie braku możliwości kontaktu z Kupującym z powodu podania nieprawidłowych danych, Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania realizacji Zamówienia do czasu uzyskania niezbędnych danych, umożliwiających realizację Zamówienia zgodnie z Regulaminem.
 8. W razie wątpliwości, Sprzedawca jest uprawniony do dodatkowej weryfikacji danych Kupującego poprzez bezpośredni kontakt np. telefoniczny.
 9. W związku z realizacją Zamówienia Sprzedawca wysyła do Kupującego na podany adres e-mail wiadomości dotyczące przebiegu składania i realizacji Zamówienia (status Zamówienia). Wiadomości takie mogą obejmować także informację o nieukończonym Zamówieniu. Po realizacji Zamówienia Sprzedawca może wysłać do Kupującego wiadomość z prośbą o opinię (recenzję) Zamówienia, której wyrażenie jest dobrowolne.

 

4. Dostępność Towarów

 1. Towary oferowane w Sklepie są Towarami dostępnymi.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności w przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia przez różnych Kupujących na ten sam Towar, Towar może nie być dostępny. W takim wypadku Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia.

 

5. Ceny Towarów i płatność

 1. Wszystkie ceny Towarów w Sklepie są podawane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Kupującego a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Towaru przez Kupującego. Całkowity koszt Zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 3. Podana w Sklepie cena obowiązuje od dnia przyjęcia Zamówienia do realizacji do dnia jego realizacji.
 4. Ceny w Sklepie mogą ulegać zmianom wedle uznania Sprzedawcy, przy czym nie dotyczy cen ustalonych w Umowach Sprzedaży zawartych przez Kupującego ze Sprzedawcą.
 5. Kupujący składając Zamówienie ma możliwość wyboru sposobu zapłaty spośród metod oferowanych przez Sprzedawcę w Formularzu Zamówienia, w tym za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online PayU. Po przejściu do płatności Kupujący zostaje przekierowany na stronę operatora płatności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w oferowanym asortymencie, organizowania promocji, udzielania rabatów. Powyższe nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia danej zmiany, promocji, rabatu. Szczegóły o czas trwania danej promocji są podawane w opisie danego Towaru. Czas trwania promocji jest ograniczony, rabaty i promocje nie sumują się.
 7. Do każdego Zamówienia wystawiany jest stosowny dokument księgowy (faktura VAT) w formie papierowej i jest on każdorazowo dołączany do przesyłki. Dokument w formie elektronicznej wysyłany jest dodatkowo na adres e-mail podany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia, na co Kupujący wyraża zgodę zaznaczając w okienku „Wyrażam zgodę na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej” znajdującym się w Danych płatności.
 8. Towar będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do czasu zapłaty całości jego ceny.

 

6. Dostawa Zamówień

 1. Kupione Towary zostaną dostarczone Kupującemu wyłącznie na terenie Polski, na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu Zamówienia.
 2. Sprzedawca oferuje dostawę wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej wskazanej w Formularzu Zamówienia – Fedex.
 3. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionych Towarów w lokalach Sprzedawcy.
 4. Kupione Towary Sprzedawca dostarcza Kupującemu bez zbędnej zwłoki, po zawarciu Umowy Sprzedaży, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia jej zawarcia.
 5. Przewidywany czas dostarczenia Towaru to 1 do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki, chyba że w opisie produktu wskazano inny termin.
 6. Bieg terminu dostawy Towaru do Kupującego liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy kwotą odpowiadającą całkowitej cenie Zamówienia, łącznie z kosztami dostawy. Wyjątek stanowi wybór formy płatności – płatność za pobraniem.
 7. W przypadku Zamówień obejmujących kilka produktów Sprzedawca dostarcza je jedną przesyłką w terminie odpowiadającym najdłuższemu terminowi oczekiwania wskazanemu dla zamówionych produktów, widocznych przy każdym z produktów w Sklepie.
 8. Kupujący jest informowany o terminie dostawy po przekazaniu zamówionego Towaru przez Sprzedawcę firmie kurierskiej, w powiadomieniu o zmianie statusu Zamówienia. Zmiana terminu dostawy może nastąpić wyłącznie przez uzgodnienia Kupującego bezpośrednio z firmą kurierską. Dostawy dokonywane są w dni robocze.
 9. Przy odbiorze Towarów, w przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń w czasie odbioru Towaru w odbieranej przesyłce, należy sporządzić protokół uszkodzeń w obecności kuriera i odmówić przyjęcia Towaru oraz poinformować o zaistniałej sytuacji Sprzedawcę.
 10. Koszt dostawy Towaru ponosi Kupujący. W przypadku Zamówień o wartości powyżej 1.999,00 PLN koszt dostawy ponoszony jest przez Sprzedawcę. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostawy dokonywana jest w Koszyku przy składaniu Zamówienia, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem.
 11. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedaży bez jej realizacji, Sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej rozwiązania, dokonuje zwrotu Kupującemu każdej kwoty wpłaconej przez niego na rzecz Sprzedawcy zgodnie z warunkami Umowy Sprzedaży.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w wysyłce towarów, o czym informacja będzie zamieszczana na głównej stronie sklepu.

 

   7. Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia

 1. Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta albo strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w posiadanie Towarów.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek poinformować Sprzedawcę w okresie biegu terminu do odstąpienia od Umowy zawieranej na odległość o swojej decyzji w tym zakresie. Oświadczenie należy doręczyć Sprzedawcy: Adamex Baby Sp. z o.o. Sp. k., 42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57, e-mail: bok@adamex.pl
 3. Oświadczenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. Ciężar dowodu w tym zakresie spoczywa na Konsumencie lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów dostawy Towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta w Umowie Sprzedaży, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać Towar na swój koszt na adres: Adamex Baby Sp. z o.o. Sp. k., 42-233 Wola Kiedrzyńska, ul. Mykanowska 57, albo przekazać go Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle zamówione Towary przed upływem okresu czternastu dni.
 8. Na życzenie Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który odstąpił od umowy, Sprzedawca może zlecić na koszt i ryzyko odstępującego od umowy odbiór Towaru przez wybraną przez Sprzedawcę firmę kurierską i potrącić koszt takiego zwrotu z należności zwracanych odstępującemu od umowy, po ich uprzednim zaakceptowaniu przez odstępującego od umowy.
 9. Zwracane Towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z Towarem. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w ich fizyczne posiadanie lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

8. Reklamacje, Niezgodność Towaru z Umową

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru zgodnego z umową, tj. w szczególności bez wad. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta z tego tytułu uregulowana jest w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., w szczególności w przepisach jej rozdziału 5A (art. 43a i nast.), wobec pozostałych kupujących – w przepisach art. 556 i nas. Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacje należy zgłaszać Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres reklamacje@adamex.pl lub skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w Sklepie w zakładce Reklamacje.
 3. Reklamacje przyjmowane są w oparciu o dowód zakupu (fakturę VAT), którego zdjęcie/skan należy dołączyć do reklamacji.
 4. Zgłaszając reklamację Kupujący powinien przedstawić zwięźle opis wady, w razie potrzeby dołączając zdjęcia/film obrazujące powód reklamacji.
 5. Zgłaszając reklamację należy przekazać Sprzedawcy dane reklamującego: imię i nazwisko, adres oraz telefon kontaktowy, adres e-mail.
 6. Jeśli zgłoszona usterka wymaga naprawy bezpośredniej w serwisie Sprzedawcy, reklamowany Towar, w szczególności wózek dziecięcy lub jego uszkodzony element należy zapakować w twardy karton (uwaga! – długość kartonu nie może przekraczać 110 cm) oraz zabezpieczyć zawartość kartonu tak, aby nie uszkodziła się podczas transportu. Sprzedawca oraz przewoźnik nie odpowiadają za ewentualne uszkodzenia Towaru powstałe podczas transportu wskutek złego zabezpieczenia przesyłki w kartonie.
 7. Wszystkie dokumenty należy umieścić w kartonie w jednej kopercie lub koszulce.
 8. Po spakowaniu Towaru do reklamacji, w tym w szczególności wózka dziecięcego (z uwagi na rozmiar przesyłki), należy skontaktować się ze Sprzedawcą, który zorganizuje odbiór przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 9. Sprzedawca wygeneruje i prześle Kupującemu list przewozowy, który należy wydrukować i przykleić na karton z reklamowanym Towarem.
 10. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi do otrzymaniu reklamowanego towaru przez Sprzedawcę.
 11. Towar odsyłany w celu reklamacji powinien być czysty. W przypadku otrzymania przez serwis sprzedawcy brudnego wózka Kupujący może zostać obciążony opłatą za jego czyszczenie przez firmę zewnętrzną.
 12. W przypadku zgłoszenia wad nie objętych odpowiedzialnością Sprzedawcy, istnieje możliwość indywidulanego ustalenia warunków przeprowadzenia odpłatnej naprawy towaru.
 13. Regulacje zawarte w niniejszym rozdziale Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień ustawowych przysługujących Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przyznanych przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 14. Serwis Sprzedawcy prowadzi sprzedaż wybranych części zamiennych, np. kół do wózków dziecięcych, elementów poszycia. Dostępność, cena i koszt wysyłki ustalane są indywidualnie z Klientem. Elementy tekstylne doszywane na zamówienie Klienta wymagają podpisania oświadczenia dot. różnic w odcieniach poszczególnych partii produkcyjnych materiału lub zmian jego koloru na skutek ekspozycji na światło słoneczne – ich wystąpienie nie może być podstawą do zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi, w tym odstąpienia od umowy.
 15. Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 

9. Usługi Elektroniczne

 1. W Sklepie dostępne są przez Sprzedawcę jako Usługodawcę Usługi Elektroniczne – Konto Klienta, Newsletter.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Decydując się na korzystanie z Newslettera Klient – Usługobiorca podaje w Sklepie adres poczty elektronicznej, na który przesyłane będą przez Usługodawcę informacje o charakterze informacyjnym i marketingowym, nie częściej niż raz w miesiącu, dotyczącym oferty Sklepu, na co Klient wyraża zgodę. Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter przez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres bok@adamex.pl
 3. Usługa Konto Klienta jest świadczona nieodpłatnie przez czas nieoznaczony do czasu zgłoszenia żądania jego usunięcia przez Klienta przez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy na adres bok@adamex.pl
 4. Reklamacje związane ze świadczeniem usługi Konta Klienta oraz Newsletter można kierować na adres mail Sprzedawcy – Usługodawcy bok@adamex.pl

 

10. Informacja RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119), (zwanego dalej „RODO“), Sprzedawca informuje, że: Administratorem Danych Osobowych jest: spółka pod firmą Adamex Baby sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Częstochowie, 42-215 Częstochowa, ul. Młodości 10, NIP 5732893951, REGON 36895470500000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708753, dane kontaktowe: tel.: +48 34 328 71 21, +48 34 328 00 32, adres e-mail: bok@adamex.pl

 

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca informuje Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów, jak na przykład rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 3. Wszystkie nazwy Towarów zamieszczone w Sklepie używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Regulamin Sklepu udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz w Koszyku (przed zawarciem Umowy Sprzedaży). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły Zamówienie lub zawarły Umowę Sprzedaży przed dokonaniem zmian w Regulaminie.

 

Załączniki:

POBIERZ REGULAMIN

➥ POBIERZ FORMULARZ ZWROTU